کارتون فلینستون ها در عصر حجر بارنی بیکار

لیست کامل کارتون فلینستون ها در عصر حجر

25:51 500 15

بارنی در اثر اشتباهی که فردی انجام داده از کار اخراج شده است. ویلما همسر فرد، او را قانع میکند تا از وی معذرت خواهی کرده و در یافتن یک شغل جدید به او کمک کند. فرد با آشنا کردن بارنی با یکی از افراد بانفوذ و کمک آن شخص برای بارنی یک شغل جدید پیدا میکند. شغل جدید بارنی گرفتن اقساط بدهی یار برگرداندن کالا از افرادی است که لوازم حانگی قسطی خریده اند و اقساط خود را پرداخت نکرده اند و البته اولین مشتری خود فردی فیلینستون است که اقساط تلویزیون خود را پرداخت نکرده است...